Oddział Dziecięcy liczy 28 łóżek i przyjmuje pacjentów do ukończenia 18 roku życia w trybie pilnym oraz planowym ze skierowaniem, oraz w trybie nagłym zgłaszających się do szpitala bez skierowania wraz z opiekunem lub przez SOR np. po przekazaniu przez zespół ratownictwa medycznego. Lekarze oddziału ponadto udzielają konsultacji na rzecz innych oddziałów szpitalnych.

W Oddziale ma prawo przebywać wraz z dzieckiem jeden opiekun na zasadach hotelowych.

Oddział prowadzi również szkolenie specjalizacyjne, staże kierunkowe dla lekarzy oraz praktyki dla studentów

Celem ustalenia terminu kontaktować się prosimy z kierownikiem oddziału tel. 67 2106 640 lub 67 2106 644.

Świadczenia udzielane przez Oddział obejmują w szczególności diagnostykę i leczenie:

  • astmy oskrzelowej,
  • przewlekłych chorób płuc i oskrzeli,
  • chorób alergicznch,
  • chorób ukłądu krążenia,
  • schorzeń hematologicznych i endokrynologicznych,
  • chorób przewodu pokarmowego,
  • chorób pasożytniczych,
  • chorób neurologicznych,
  • chorób dróg moczowych.

Tryb przyjęcia i termin hospitalizacji wyznaczane są przez lekarzy Oddziału po przedstawieniu otrzymanego skierowania (lub nr e-skierowania), niezbędnych danych osobowych, uzyskaniu wywiadu chorobowego i w razie konieczności osobistym zbadaniu pacjenta.

Celem ustalenia terminów przyjęć planowych prosimy zgłaszać się w dni robocze w godzinach normalnej pracy oddziału tj. 8.00-15.00. W wyjątkowych sytuacjach jeśli to możliwe termin przyjęcia może ustalić lekarz dyżurny w trakcie dyżuru (w dni robocze godz. 15.00-8.00 i w dni wolne od pracy).

Opiekun otrzymujący dla dziecka terminu planowej hospitalizacji otrzymuje stosowne zaświadczenie o terminie przyjęcia.

UWAGA – prosimy o potwierdzenie terminu planowej hospitalizacji 1-2 dni przed planowanym przyjęciem tel. 67 2106 644.

Przyjęcia w trybie pilnym oraz nagłym odbywają się przez całą dobę.

Przyjęcia w trybie planowym odbywają się zgodnie z wyznaczonym wcześniej terminem hospitalizacji. Termin przyjęcia planowego może ulec zmianie w sytuacjach wyjątkowych tj. w przypadku braku możliwości zrealizowania zaplanowanej diagnostyki w ustalonym pierwotnie terminie lub na prośbę opiekuna dziecka.

Przy przyjęciu obecny musi być opiekun prawny dziecka lub w razie braku takiej możliwości opiekun faktyczny lub osoba upoważniona do sprawowania opieki nad dzieckiem przedkładając stosowne zaświadczenie . Przy przyjęciu zaleca się aby opiekun posiadał dokumentacje medyczną pacjenta oraz książeczkę zdrowia dziecka.

Odwiedziny pacjentów odbywając się zgodnie z regulaminem szpitala, prawo do odwiedzin może być czasowo ograniczone np. ze wskazań epidemiologicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz regulaminami wewnętrznymi.

Przyjęcia odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami, lekarze nie opiniują zasadności wystawianych skierowań do szpitala, nie konsultują wyników badań zlecanych ambulatoryjnie (z wyjątkiem konsultacji zlecanych z innych jednostek szpitala lub oceny wskazań do hospitalizacji u pacjenta zgłaszającego się bez skierowania do szpitala).

Informacja na temat stanu zdrowia pacjentów hospitalizowanych w Oddziale udzielana jest przez lekarza prowadzącego lub kierownika oddziału wyłącznie opiekunowi prawnemu lub osobie upoważnionej do uzyskiwania informacji nt stanu zdrowia pacjenta w godzinach pracy tj. 8.00-15.00. Zalecamy kontaktować się ww. sprawie około godz. 12-14 tj. po zakończeniu wizyty u pacjentów. Lekarz dyżurny udziela informacji wyłącznie nt pacjentów przyjętych w trakcie dyżuru oraz stanie pacjentów wymagających interwencji w trakcie pełnionego dyżuru.