Komunikat w sprawie niszczenia dokumentacji medycznej z 2003r.

Udostępnianie dokumentacji medycznej

1. Pacjentowi za okazaniem dokumentu tożsamości;
2. Przedstawicielowi ustawowemu pacjenta za okazaniem odpowiedniego dokumentu:

 • rodzicom, do chwili ukończenia przez dziecko 18 lat , za okazaniem swojego dokumentu tożsamości i metryki urodzenia dziecka,
 • opiekunom ustanowionym przez sąd, za okazaniem dokumentu tożsamości i stosownego orzeczenia (opieka nad małoletnim, opieka nad niepełnosprawnym lub ubezwłasnowolnionym, kurator itp.);

3. Osobie upoważnionej przez pacjenta w historii choroby lub w pisemnym upoważnieniu z podpisem upoważniającego;
4. Po śmierci pacjenta -osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym oraz osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia ( spór rozstrzyga sąd).

Formy udostępniania dokumentacji medycznej

1) Do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, na miejscu w Szpitalu w obecności pracownika Działu Koordynacji Opieki lub lekarza prowadzącego albo lekarza odpowiedniej specjalności. Zapewnia się pacjentowi możliwość sporządzania notatek lub zdjęć;
2) Poprzez sporządzanie jej wyciągów odpisów, kopii z dokumentacji papierowej oraz wydruku z dokumentacji medycznej prowadzonej w formie elektronicznej lub kopii wyników badań na nośnikach elektronicznych;
3) Poprzez wydanie oryginału na żądanie pacjenta, osobie upoważnionej przez pacjenta oraz  uprawnionych organów władzy publicznej , za pokwitowaniem odbioru i zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, a także jeżeli zwłoka w jej wydaniu  mogłaby  spowodować  zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
4) Poprzez przesłanie dokumentacji pacjentowi e- mailem po złożeniu  odpowiedniego upoważnienia.

Informacja w sprawie udostępniania dokumentacji tel. (67) 2106408 lub (67) 2106660

Wnioski o wydanie dokumentacji medycznej

Wnioski o wydanie dokumentacji medycznej można składać osobiście w dni robocze od poniedziałku do piątku :

 • w sekretariacie Szpitala w godzinach od 7:30 do 15:00 ( wysoki parter, w budynku D)
 • w Dziale Koordynacji Opieki ( pokój D3,D2-wysoki parter w budynku D)    w godzinach od 7:30 do 15:00
 • w Rejestracji do Przyszpitalnych Poradni Specjalistycznych  ( wysoki parter w budynku D) w godzinach pracy rejestracji (poniedziałek-czwartek od 7:30 do 19:00, piątek od 7:30 do 15:00)
 • drogą e-mailową w formie elektronicznej: sekretariat@szpital.pila.pl lub dko@szpital.pila.pl
 • pocztą tradycyjną na adres Szpital Specjalistyczny ul. Rydygiera 1; 64-920 Piła

Informacja w sprawie udostępniania dokumentacji tel. (67) 2106408 lub (67) 2106660.

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej - FORMULARZ WNIOSKU do pobrania
Upoważnienie – FORMULARZ UPOWAŻNIENIA do pobrania

Odbiór dokumentacji medycznej

Udostępnianie dokumentacji następuje bez zbędnej zwłoki:

 • w Dziale Koordynacji Opieki ( pokój D3,D2-wysoki parter w budynku D) w godzinach od 7:30 do 14:00
 • w Rejestracji do Przyszpitalnych Poradni Specjalistycznych ( wysoki  parter w budynku D), w dni robocze od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7:30 do 19:00 oraz w piątek w godzinach od 7:30 do 15:00

Zasady odpłatności

Za udostępnienie dokumentacji medycznej  pacjentowi, w żądanym zakresie, po raz pierwszy w formie wyciągów, odpisów, kopii oraz na nośniach danych typu CD,DVD Szpital nie pobiera opłaty. Wydanie kolejnej kopii tej samej dokumentacji jest odpłatne.
Podstawą wyliczenia kwoty opłaty jest wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, publikowana co 3 miesiące przez prezesa GUS (nowe stawki obowiązują od następnego miesiąca po publikacji). Maksymalna wysokość opłat za:

 • jedną stronę wyciągu lub odpisu - nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia;
 • jedną stronę kopii - nie może przekraczać 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia;
 • kopię na elektronicznym nośniku danych (jeżeli dokumentacja jest prowadzona w formie elektronicznej) – nie może przekraczać 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia.