„Doposażenie Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica w sprzęt medyczny w celu poprawy jakości i efektywności świadczonych usług”

Ikona strzałki skierowanej w dół

Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica , ul. Rydygiera Ludwika 1 , 64-920 Piła
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, pn.
„Doposażenie  Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica w sprzęt medyczny     w celu  poprawy jakości i efektywności świadczonych usług”
nr RPWP.09.01.01-30-0005/22-00
w ramach:
Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”
Działania 9.1. „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną”
Poddziałania 9.1.1. „Infrastruktura ochrony zdrowia”
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

 

Celem projektu jest poprawa jakości i efektywności świadczonych usług w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica poprzez inwestycje w nowoczesny sprzęt medyczny.
Przedmiotem projektu jest zakup sprzętu medycznego celem doposażenia lub wymiany istniejącego sprzętu

W ramach projektu zakupiono dla poszczególnych komórek organizacyjnych Szpitala następujący sprzęt:

1. System do biopsji mammotomicznej typ Bexcore System BXS 100

2. Laser holmowy  150W

3. Cyfrowy, mobilny aparat RTG -typ DR100s

4. Aparat USG ginekologiczny typ Canon

5. Aparaty do hemodializ typ AK98  w ilości 4

6. Aparat USG radiologiczny. FujiFilm

 

Całkowita wartość projektu:1 733 389,27 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 473 050,5 PLN

„Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”

Ikona strzałki skierowanej w dół

W latach 2016-2023 braliśmy udział w Projekcie realizowanym przez Samorząd  Województwa Wielkopolskiego pn.:

Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa

Cele projektu:

Wytworzenie 2 e-usług – e-Dokumentacji i e-Rejestracji, stworzenie regionalnej platformy dla Pacjenta z możliwością złożenia wniosku przez stronę WWW o udostępnienie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) oraz stworzenie systemu wymiany danych pomiędzy podmiotami leczniczymi.

Planowane efekty:

53 Partnerów i Uczestników biorących udział w Projekcie zostało wyposażonych w infrastrukturę informatyczną służącą wytwarzaniu i przetwarzaniu EDM na poziomie danego podmiotu leczniczego.

Funkcjonalność usługi e-Dokumentacji zapewni Pacjentowi, który złoży wniosek, dostęp do własnych elektronicznych dokumentów medycznych. Ponadto możliwe będzie również udostępnianie EDM na poziomie samych podmiotów leczniczych, które zostaną podłączone do systemu.

Za pośrednictwem usługi e-Rejestracji Pacjent będzie miał możliwość rejestracji on-line do świadczeń opieki zdrowotnej, monitorowania statusu na liście oczekujących, możliwość elektronicznej rezygnacji z wizyty oraz będzie powiadamiany o terminie wizyty.

Wartość projektu: 97 700 701,76 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 81 182 632,07 zł

"Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki"

Ikona strzałki skierowanej w dół

Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica bierze udział w projekcie realizaowanym przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Tytuł projektu: "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki"
-  projekt jest realizowany na podstawie Decyzji o dofinansowaniu nr: POWR.05.02.00-00-0151/15-00, wydanej przez Ministra Zdrowia w dniu 21 marca 2016 r.;
- w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
- oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia;.
- działanie 5.2. Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych;
- współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.

Zasięg projektu: Projekt swym zasięgiem obejmuje całą Polskę.

Realizator projektu: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ). ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków

Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica jest grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza palcówka otrzymała grant w wysokości 1 999 649,72 zł na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Ikona strzałki skierowanej w dół

Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica jest grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza palcówka otrzymała grant w wysokości 1 999 649,72 zł na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Szpital Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła:
1.  Dostosować Szpital do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami i osób starszych, w oparciu
o Standardy Dostępność Plus dla zdrowia.
2.  Wprowadzić usprawnienia w komunikacji – personel ukończy kurs nauki języka migowego, zostaną wyraźnie oznaczone pomieszczenia, rejestracja, zakupione zostaną komputery z programem udźwiękawiająco - powiększającym z materiałami dostępnymi zgodnie
z standardem WCAG 2.1.
3.  Poprawić funkcjonalność przestrzeni publicznej poprzez remont wejścia głównego do budynku wraz z podjazdem, montaż ławek, spoczników, barierek, podjazdów, wymiana dwóch wind dla pacjentów, wyznaczenia miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
4.  Zwiększyć bezpieczeństwo i komfort dla użytkowników poprzez kontrastowe oznaczanie schodów, szkolenia dla personelu i kadry zarządzającej, dostępnych będzie więcej usług on-line
5.  Zakupić nowoczesny sprzęt medyczny dostosowany do osób ze szczególnymi potrzebami.
6.  Dostosować stronę internetową Szpitala do wymagań wynikających z ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl

Audyt dostępności cyfrowej stron wg standardu WCAG 2.1

Raport z audytu wstępnego placówki medycznej (wniosek o powierzenie grantu nr SZP.21.2020 ) przygotowany w ramach projektu "Dostępność Plus dla zdrowia".

„Zakup ambulansu dla Zespołu Ratownictwa Medycznego Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica w ramach działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych”

Ikona strzałki skierowanej w dół

Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica jest beneficjentem projektu pn. „Zakup ambulansu dla Zespołu Ratownictwa Medycznego Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica w ramach działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych” w ramach Programu Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego.


Cel projektu: Celem projektu jest wsparcie podmiotu w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych w tym poprawa infrastruktury sprzętowej podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego lub transportu sanitarnego posiadającego w swej strukturze Zespoły Ratownictwa Medycznego, a także zakup środków ochrony indywidualnej dla Zespołów Ratownictwa Medycznego.

Planowane efekty: Zakup ambulansu wraz z wyposażeniem oraz środków ochrony osobistej w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych.

Wartość projektu: 520 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 520 000,00 zł, w tym:     

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:     442 000,00 zł

                                             Budżet państwa:       78 000,00 zł

Wszelkie nieprawidłowości lub nadużycia można zgłaszać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.