Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) to jednostka systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM). Przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym działa placówka Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (NiŚOZ). 

Świadczenia opieki zdrowotnej, których udziela SOR od 2000 roku, polegają na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które zgłaszają się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego:

przetransportowanych przez:

a) zespoły ratownictwa medycznego,

b) jednostki współpracujące z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne,

c) zespoły wyjazdowe, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art.5 ust. 4 ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych,

d) lotnicze zespoły poszukiwawczo-ratownicze,

e) podmioty realizujące transport sanitarny na podstawie zlecenia lekarza lub felczera, w ramach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

· zgłaszający się samodzielnie.

Lokalizacja: budynek  C, wysoki parter z osobnym wejściem dla pieszych oddzielonym od trasy podjazdu specjalistycznych środków transportu sanitarnego.

Przy  szpitalu funkcjonuje całodobowo lądowisko dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zlokalizowane w takiej odległości, aby było możliwe przyjęcie osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego bez pośrednictwa specjalistycznych środków transportu sanitarnego.

W strukturę organizacyjną SOR wchodzą też zespoły wyjazdowe:

1) Specjalistyczny Zespół Ratownictwa Medycznego Piła,

2) Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego Piła,

3) Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego Ujście,

4) Zespół Transportu Sanitarnego.

W wyniku przeprowadzonej segregacji medycznej pacjent  przydzielony jest do jednej z pięciu kategorii, gdzie:

1) kolor czerwony oznacza natychmiastowy kontakt z lekarzem;

2) kolor pomarańczowy oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 10 minut;

3) kolor żółty oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 60 minut;

4) kolor zielony oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 120 minut;

50 kolor niebieski oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 240 minut.

Informacje dla pacjentów:

Osoby przetransportowane  lub zgłaszające się samodzielnie do SOR objęte są systemem segregacji medycznej (triage) z wykorzystaniem systemu zarządzającego trybami obsługi pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym TOPSOR

Pacjenci zgłaszający  się samodzielni do SOR.

1) pobierają w automacie biletowym bilet z oznaczeniem indywidualnego numeru oraz czasu przybycia do oddziału;

2) są rejestrowane na stanowisku rejestracji medycznej,

3) są niezwłocznie poddawane segregacji medycznej, w przebiegu której ich stan zdrowia jest oceniany pod względem ustalenia priorytetu udzielania im świadczeń zdrowotnych i przypisania do jednej z kategorii,

4) oczekują na pierwszy kontakt z lekarzem i kolejne etapy udzielenia im świadczeń zdrowotnych.

Personel SOR  informuje pacjenta o  maksymalnym przewidywanym czasie oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem.

Osoby, które zostały przydzielone do kategorii pilności oznaczonej kolorem zielonym lub niebieskim, mogą być kierowane z oddziału do miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.