Dostępność strony internetowej

Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://szpitalpila.pl/.

Data publikacji nowej wersji strony: 2024-03-12

Data aktualizacji: 2024-03-12

Strona internetowa Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica  jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

  • część dokumentów w formacie PDF jest zeskanowana, co może utrudniać odczyt przez czytniki dla osób niewidomych,
  • część zdjęć nie posiada podpisów i tekstów alternatywnych,
  • „Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie”

Data sporządzenia: 2024-03-12

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi: 2024-03-12.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy kontaktować się dzwoniąc do sekretariatu na numer telefonu (67) 21 06 205 lub na adres sekretariat@szpital.pila.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

Dostępność architektoniczna Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica, ul. Rydygiera Ludwika 1, 64-920 Piła

Dostępność wejścia

Główne wejście do budynku Szpitala zlokalizowane jest od strony ul. Rydygiera Ludwika. Przy wejściu z ulicy drzwi otwierane są automatycznie. Przed zadaszonym wejściem znajdują się schody. Z prawej strony dostępny jest podjazd wykonany z materiału antypoślizgowego, umożliwiający wjazd wózkiem lub wejście osobie z niepełnosprawnością ruchową. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Szpitala.
Od przystanku autobusowego do wejścia głównego do budynku szpitala od strony ul. Rydygiera Ludwika prowadzi droga pozbawiona barier architektonicznych, doświetlona, wyposażona w dwie ławki dostosowane do osób z niepełnosprawnością.

Dostępność parkingu

Przed budynkiem Szpitala przy ul. Rydygiera Ludwika (w okolicy przystanku autobusowego) jest zlokalizowane 15 ogólnodostępnych bezpłatnych miejsc parkingowych. Oprócz tych miejsc na płatnym parkingu przed głównym wejściem do Szpitala przy ul. Rydygiera Ludwika wydzielono 7 miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnością. Dodatkowo, od strony SOR znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością oraz specjalna winda - platforma dla osób z niepełnosprawnością.

Przy wejściu głównym do budynku Szpitala przy ul. Rydygiera Ludwika znajduje się parking dla rowerów.

Dostępność budynków

W ramach struktury Szpitala Specjalistycznego w Pile znajdują się m.in.: Oddziały Szpitalne, Poradnie Przyszpitalne, Zakłady Diagnostyczne, Pracownie Diagnostyczne, Nocna i Świąteczna opieka zdrowotna oraz Szpitalny Oddział Ratunkowy. Po wejściu do budynku Szpitala (wejście główne przy ul. Rydygiera Ludwika), po lewej stronie od wejścia znajduje się Rejestracja (z systemem kolejkowym). Za szklanymi drzwiami na wprost wejścia, po prawej stronie w głębi długiego korytarza znajdują się windy zapewniające transport pacjentom dostosowane dla osób z niepełnosprawnością.  Pierwsza winda od wejścia to winda 3 kondygnacyjna umożliwia  transport na poziom (-1), gdzie znajduje  się m.in.  Punkt Przyjęć Planowych do szpitala, z kolei przejazd tą windą na pierwsze piętro umożliwia łatwy dostęp do m.in. Poradni Przyszpitalnych i Zakładu Rehabilitacji.  Pozostałe windy 8 kondygnacyjne zapewniają możliwość przemieszczania się po wszystkich kondygnacjach szpitala, umożliwiając transport m.in. na Oddziały Szpitalne. Długi korytarz na wprost wejścia prowadzi poza windami do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Zakładu Radiologii.

Po wejściu do budynku Szpitala od strony Rydygiera Ludwika 1 (główne wejście) znajduję się Dyrekcja Szpitala oraz sekretariat, prowadzi do nich długi korytarz, który mieści się po prawej stronie od wejścia głównego. 

W przypadku niemożności samodzielnego dotarcia do danej komórki Szpitala, istnieje możliwość zejścia pracownika lub uzyskania pomocy w doprowadzeniu na daną kondygnację. Celem uzyskania pomocy należy zgłosić się do pracownika Punktu Informacji znajdującego się po wejściu do Szpitala ( wejście główne) po prawej stronie oraz powiadomić go o konieczności udzielenia pomocy.

Przy Rejestracji Szpitala znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób z  niepełnosprawnością oraz na poziomie -1 przy punkcie Przyjęć Planowych do Szpitala.

Szpital Specjalistyczny w Pile zapewnia możliwość korzystania z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika.

Świadczenie to jest dla osób z niepełnosprawnościami bezpłatne. Prosimy o zgłoszenie chęci skorzystania z tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się co najmniej 3 dni przed planowaną wizytą w Dziale Koordynacji Opieki , drogą elektroniczną na adres dko@szpital.pila.pl lub telefonicznie 67 210 66 60.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.