09-11-2023 | Komunikaty

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE KONSULTACJI TECHNICZNYCH

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE KONSULTACJI TECHNICZNYCH


Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica
ul. Rydygiera Ludwika 1, 64-920 Piła
KRS 0000008246, REGON 001261820, NIP 7642088098

Konsultacje Techniczne prowadzone są zgodnie z Regulaminem przeprowadzania wstępnych konsultacji,
stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA WSTĘPNYCH KONSULTACJI

 1. Szpital Specjalistyczny w Pile ogłasza wstępne konsultacje techniczne poprzedzające wszczęcie
  postępowania o zawarcie długoterminowej umowy dzierżawy budynku po byłej spalarni odpadów
  medycznych wraz z powierzchnią gruntu przeznaczoną na potrzeby parkingowe, w ramach której
  dzierżawca, oprócz realizacji usługi spalania odpadów, byłby zobowiązany do jednoczesnego
  poniesienia istotnych nakładów inwestycyjnych pozwalających na dalszą, bezpieczną dla środowiska
  naturalnego, eksploatację spalarni odpadów medycznych.
 2. Celem konsultacji jest uzyskanie informacji/doradztwo w zakresie rozwiązań technicznych,
  organizacyjnych, technologicznych i kosztowych oferowanych na rynku, w celu wypracowania
  najkorzystniejszej formy użytkowania przedmiotu dzierżawy zgodnie w wymaganiami norm prawnych

 

ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU WE WSTĘPNYCH KONSULTACJACH

 1. Podmioty zainteresowane udziałem w Konsultacjach, składają zgłoszenia do udziału (Załącznik nr 1).
 2. Zgłoszenia można składać:
  a) osobiście, w siedzibie Szpitala Specjalistycznego w Pile;
  b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kancelaria@szpital.pila.pl
 3. Termin składania zgłoszeń: 17.11.2023 r. godz. 14:30. Decyduje data wpływu zgłoszenia.

 

ZASADY PROWADZENIA WSTĘPNYCH KONSULTACJACH

 1. Warunkiem udziału we Konsultacjach jest złożenie zgłoszenia, stanowiącego Załącznik nr 1 do
  niniejszego Ogłoszenia, przez osobę umocowaną do reprezentacji zgłaszającego, w terminie
  określonym w niniejszym Ogłoszeniu.
 2. Zaproszenie na Konsultacje Techniczne zostanie przesłane na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu do
  udziału we Konsultacjach.
 3. Wstępne Konsultacje Techniczne mają charakter jawny, z zastrzeżeniem § 2 ust. 5 Regulaminu
  przeprowadzania Wstępnych Konsultacji.


Załączniki:
- wzór zgłoszenia do udziału we Konsultacjach oraz regulamin przeprowadzenia wstępnych konsultacji

Aktualizacja ogłoszenia o zamiarze konsultacji technicznych - opis