22-11-2022 | Aktualności

19 Dni Przeciwko Przemocy. Szkolenie dla personelu medycznego

W dniach 15 i 18 listopada w ramach „Światowej Kampanii 19 Dni Przeciwko Przemocy i Krzywdzeniu Dzieci i Młodzieży” w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica odbyły się szkolenia dla personelu medycznego prowadzone przez Panią Marzenę Amzę Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy, Z-cę Dyrektora MOPS w Pile. Prowadzone w ramach kampanii działania mają: Ostrzegać. Zwracać uwagę. Uczyć widzieć więcej i lepiej.

Pani Przewodnicząca mówiła o łamaniu praw dziecka, godności, szacunku i bezpieczeństwie. Przedstawiała opisy przypadków, które dzięki właściwej postawie personelu zapobiegły wystąpieniu tragedii. Była to również okazja do przypomnienia i ponownego szczegółowego omówienia wdrożonej w naszym Szpitalu Procedury Niebieskiej Karty.

Przewodnicząca apelowała, że to właśnie placówki ochrony zdrowia (w tym nasz Szpital) znajdują się w gronie podmiotów, które zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i w świetle Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 września 2011 roku, są zobowiązane, w przypadku podejrzenia zaistnienia przemocy w rodzinie, do podejmowania i realizowania czynności w ramach procedury „Niebieskiej Karty”.

– Działania te mają na celu ochronę pokrzywdzonego, zabezpieczenie jego losów po wyjściu ze szpitala – tłumaczyła Ewa Jaskółka, przedstawiciel Szpitala w Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy. - Dlatego po przeprowadzeniu rozmowy – najczęściej z osobą, która ujawniła problem, zakładamy tak zwaną „Niebieską Kartę A”, która zawiera informacje na temat: pokrzywdzonego, ale i sprawcy oraz ewentualnych okoliczności zdarzenia. Niezwłocznie przekazujemy ją do Przewodniczącej Zespołu, która powołuje grupę roboczą ustalając formę pomocy, jaką zostanie objęta rodzina z problemem – dodała.

– Warto ofiary przemocy obejmować taką formą pomocy. Dla niektórych sprawców, już samo założenie karty jest czynnikiem powstrzymującym – przekonywała Przewodnicząca Zespołu, która ponadto podkreśliła, że ofiary, które są prześladowane przez długi czas, wątpią często w to, czy ktokolwiek jest w stanie im pomóc.

- Procedury „Niebieskich Kart” w gminie Piła są realizowane bardzo prężnie. Prosimy więc personel szpitala o zgłaszanie wszelkich przypadków podejrzeń przemocy domowej – apelowała Ewa Jaskółka. - Podejmując takie zgłoszenie nie trzeba mieć dowodów na występowanie przemocy, ale wystarczy samo podejrzenie  (np. słyszymy coś niepokojącego, dziecko się dziwnie zachowuje itp.). Do współpracy w tym zakresie zachęcam zwłaszcza lekarzy i pielęgniarki z oddziałów, gdzie hospitalizowane są dzieci oraz pacjenci dorośli – podkreśla.

 ***

Ponadto łącznie sześć pielęgniarek z Oddziału Dziecięcego i Szpitalnego Oddziału Ratunkowego  naszego Szpitala uczestniczyło w dwudniowym szkoleniu warsztatowym w MOPS w Pile, podczas którego omawiano zasady pierwszego kontaktu z dzieckiem krzywdzonym, przedstawiano zachowania dorosłego pomocne dziecku w trudnej sytuacji czy pokazywano jak rozpoznać przemoc stosowaną wobec dzieci. Pielęgniarki uczone były również postępowania w sytuacji podejrzenia stosowania przemocy wobec dziecka czy prowadzenia rozmowy z rodzicem nie krzywdzącym lub dorosłym krzywdzącym. Zdobyta wiedza będzie przekazywana podczas szkoleń wewnętrznych w oddziałach szpitalnych.

red. szpital