Konkurs 9/K/2024

Aktualizacja

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych: kompleksowych pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych, dyżurów pielęgniarskich przez pielęgniarki/pielęgniarzy/położne/położnych na podstawie umowy cywilnoprawnej w ramach Oddziału Bloku Operacyjnego Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica na podstawie ustalonego harmonogramu.