Facebook
Facebook
Pomoc_Julcia
Onkologiapila
Onkologiapila
Ważne informacje - bezpieczeństwo pacjentów i personelu, 01.04.2020
Ważne informacje - bezpieczeństwo pacjentów i personelu Do Pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Pile   Szanowni Państwo,   Szpital Specjalistyczny w Pile jest największym świadczeniodawcą[...]
Więcej
Certyfikat

Realizowane projekty ze środków UE

1. Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica jest beneficjentem projektu pn. „Zakup ambulansu dla Zespołu Ratownictwa Medycznego Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica w ramach działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych” w ramach Programu Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego.

Cel projektu: Celem projektu jest wsparcie podmiotu w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych w tym poprawa infrastruktury sprzętowej podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego lub transportu sanitarnego posiadającego w swej strukturze Zespoły Ratownictwa Medycznego, a także zakup środków ochrony indywidualnej dla Zespołów Ratownictwa Medycznego.

Planowane efekty: Zakup ambulansu wraz z wyposażeniem oraz środków ochrony osobistej w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych.

Wartość projektu: 520 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 520 000,00 zł, w tym:     

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:     442 000,00 zł

                                             Budżet państwa:       78 000,00 zł

Wszelkie nieprawidłowości lub nadużycia można zgłaszać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.


ZREALIZOWANE PROJEKTY:

1. Szpital Specjalistyczny w Pile zakończył realizację projektu pod nazwą „Przebudowa SOR Szpitala Specjalistycznego w Pile wraz z podjazdem dla karetek oraz doposażeniem w sprzęt medyczny z uwzględnieniem stanowisk do wstępnej intensywnej terapii” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego w zakresie wsparcia istniejących Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych (SOR) ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie) dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem województwa mazowieckiego.

Cel projektu:                   Zwiększenie efektywności i jakości udzielanych świadczeń przez SOR zlokalizowany w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica.

Planowane efekty:           Przebudowa i remont SOR-u w celu przystosowania pod kątem funkcjonalno-użytkowym istniejących pomieszczeń, przebudowa podjazdu dla karetek, doposażenie oddziału w sprzęt medyczny ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk do wstępnej intensywnej terapii, oraz wyposażenie oddziału
w sprzęt socjalno-bytowy i administracyjno-biurowy.  

Wartość projektu: 8 022 637,15 zł.

Kwota dotacji: 5 941 874,73 zł.

Wszelkie nieprawidłowości lub nadużycia można zgłaszać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Link do pobrania:

KLAUZULA INFORMACYJNA stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego


2. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

W ramach wielkopolskiego Rgionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytetu V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działania 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie Szpital Specjalistyczny w Pile uzyskał dotację na realizację projektu pod nazwą „Zakup sprzętu i aparatury medycznej warunkiem niezbędnym do podniesienia jakości usług medycznych świadczonych w Szpitalu Specjalistycznym w Pile.”
Kwota dotacji: 2.915.250,00zł
Planowana wartość inwestycji: 3.887.000,0zł
Data podpisania umowy – 22.05.2009r
Nr umowy : UDA-RPWP.05.03.00-30-051/08-00

W wyniku realizacji projektu oddziały szpitalne, komórki diagnostyczne i organizacyjne wzbogacą się o nowoczesne wyposażenie niezbędne do właściwej realizacji diagnostyki i terapii pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Pile.
Zakupione urządzenia medyczne będą użytkowane w następujących lokalizacjach: Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii wraz Blokiem Operacyjnym, Oddział Kardiologiczny, Oddział Okulistyczny, Pracownia Endoskopii, Pracownia RTG oraz Centralna Sterylizatornia.
Łączna liczna zakupionych urządz