Facebook
Certyfikat
Certyfikat
Facebook
Pomoc_Julcia
Onkologiapila
Onkologiapila
DBAMY O KOBIETY - Profilaktyka kobiecych dolegliwości, 03.02.2022
DBAMY O KOBIETY – PROFILAKTYKA KOBIECYCH DOLEGLIWOŚCI         Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica oraz Powiat Pilski - Starostwo Powiatowe[...]
Więcej

Tryby przyjęcia do szpitala

 

 

TRYB PRZYJĘCIA DO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE


 I ETAP: Kwalifikacja pacjenta do przyjęcia w oddział szpitalny

Pacjent posiadający skierowanie do Szpitala wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub innego lekarza w celu ustalenia planowego terminu przyjęcia do leczenia powinien zgłosić się ze skierowaniem oraz posiadaną dokumentacją medyczną do lekarza danego oddziału. Wówczas lekarz w Poradni Konsultacyjnej dokonuje oceny stanu pacjenta i na tej podstawie ustala datę przyjęcia pacjenta w oddział szpitalny Termin i tryb przyjęcia ( pilny lub stabilny ) wpisywany jest na listę oczekujących w systemie elektronicznym.
W momencie kwalifikacji do przyjęcia w oddział, pacjent otrzymuje pisemną informację z dokładną datą przyjęcia do szpitala oraz wskazówkami dotyczącymi postępowania i przygotowania pacjenta do hospitalizacji. W wyznaczonym dniu pacjent zgłasza się do Planowego Punktu Przyjęć celem przyjęcia w dany oddział.


II ETAP: Tryb przyjęcia do szpitala:
1. W przypadku wyznaczonej wcześniej daty przyjęcia, pacjent w stosownym terminie wraz z pisemną  informacją dotyczącą przyjęcia oraz posiadaną dokumentacją medyczną zgłasza się do Rejestracji w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
2. Przyjęcie do szpitala w trybie nagłym (pilnym), jeśli tak zaznaczył lekarz kierujący, odbywa się w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym po uprzednim badaniu przez lekarza dyżurnego. Termin tego przyjęcia może być natychmiastowy – decydują o tym jedynie względy medyczne, możliwy do udzielenia w szpitalu zakres świadczenia i wolne miejsca na właściwym Oddziale.
3. Pacjent przyjmowany do Szpitala jest zobowiązany posiadać:
a) skierowanie do szpitala oraz dokumentację medyczną, wraz z wynikami badań niezbędnymi do ustalenia rozpoznania umieszczonego na skierowaniu,
b) dowód osobisty, lub inny dowód tożsamości.
4. Pacjent może przekazać w momencie przyjęcia do Szpitala swoje wartościowe przedmioty rodzinie/innej wskazanej przez siebie osobie/, lub do depozytu. Szpital nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty wartościowe, jeśli nie zostały oddane do depozytu przez pacjenta.
5. Pacjent przyjmowany na Oddział powinien posiadać przy sobie:
   a) przybory toaletowe,
   b) porannik,
   c) piżamę,
   d) obuwie domowe.
   e) wyniki badań diagnostycznych potwierdzających wstępne rozpoznanie,
   f) leki i inne środki medyczne, które zażywa w związku z chorobą inną niż powód przyjęcia do szpitala.

Pacjenci przebywający na oddziale nie powinni dawkować samodzielnie leków. Przy przyjęciu na oddział pacjenci, którzy stosują dodatkowe leki, powinni je oddać do depozytu personelowi medycznemu.

6. Świadczenia zdrowotne na rzecz osób ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia są udzielane na podstawie dowodu potwierdzającego uprawnienia do świadczeń w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.
7. Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń może być:
        1) Dla emeryta lub rencisty:
         • legitymacja emeryta lub rencisty wraz z aktualnym odcinkiem emerytury lub renty.
        2) Dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę:
         • druk ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę,
         • aktualne zaświadczenie z zakładu pracy,
         • legitymacja ubezpieczeniowa wraz z aktualnym wpisem i pieczątką.
       3) Dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą:
            aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne.
       4) Dla osoby ubezpieczonej w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS):
         • legitymacja KRUS wraz z dowodem wpłaty ostatniej składki na ubezpieczenie zdrowotne.
       5) Dla osoby ubezpieczonej dobrowolnie:
         • umowa zawarta z NFZ wraz z aktualnym dowodem opłaty składki.
       6) Dla osoby korzystającej z pomocy opieki społecznej:
         • decyzja wójta (burmistrza) gminy,
         • legitymacja potwierdzona przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej lub Miejski Ośrodek                           Pomocy Społecznej.
       7) Dla osoby bezrobotnej (o ile nie jest ubezpieczona, jako członek rodziny):
         • aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające prawo osoby bezrobotnej.
       8) Dla członka rodziny osoby ubezpieczonej tj. współmałżonka osoby z wyżej                          wymienionych grup, o  ile nie jest ubezpieczony z własnego tytułu, dziecka osoby ubezpieczonej, wnuka osoby ubezpieczonej, o ile nie jest zgłoszony przez rodziców lub szkołę.
        • dowód opłacania składki zdrowotnej przez głównego płatnika oraz zgłoszenie do ubezpieczenia członków rodziny,
        • legitymacja rodzinna z wpisanymi członkami rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką,
        • aktualne zaświadczenie z zakładu pracy,
        • legitymacja emeryta lub rencisty z wpisanymi członkami rodziny wraz z aktualnym odcinkiem emerytury lub renty.

W przypadku osób, które ukończyły 18 rok życia dodatkowo dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki / do 26 roku życia / lub niepełnosprawność. Prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego dla osób, które ukończyły szkołę średnią lub wyższą wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia nauki lub skreślenia z listy uczniów lub studentów.

      9) Inni ( np. duchowni, stypendyści):
          kserokopia druku zgłoszenia do ubezpieczenia lub inne zaświadczenie od płatnika składki.
     10) Dla osób uprawnionych do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji. W razie konieczności udzielenia świadczeń, osoba uprawniona z innego państwa członkowskiego, przebywająca czasowo na terytorium Polski, ma prawo do bezpłatnej opieki medycznej na podstawie:
       • Przyjęcie nagłe pacjenta UE:
        a) ubezpieczenie – EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO – EKUZ,
        b) dokument potwierdzający tożsamość pacjenta (paszport, dowód osobisty),
        c) karta informacyjna (wypełnia lekarz w dwóch egzemplarzach) – przy wypisie.
        Przyjęcie planowe pacjenta UE:
        a) DRUK E112 (z wypełnionym drukiem pacjent pojawia się w Zakładzie Opieki Zdrowotnej),
        b) ubezpieczenie – EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO – EKUZ,
        c) dokument potwierdzający tożsamość pacjenta ( paszport, dowód osobisty),
        d) karta informacyjna (wypełnia lekarz w dwóch egzemplarzach) – przy wypisie.

W przypadku ich braku, pacjent sam pokrywa koszty leczenia.  

8. Jeśli ubezpieczony:
nie przedstawił dowodu ubezpieczenia zdrowotnego, lub
nie opłacił składki na ubezpieczenie zdrowotne przez okres dłuższy niż miesiąc pokrywa koszty udzielonych świadczeń zdrowotnych.
9. Jeżeli osoba ubezpieczona nie przedstawi dokumentu uprawniającego do bezpłatnego wykonania świadczeń zdrowotnych lub nie ureguluje składek w terminie określonym w ustawie i poniesie koszty świadczenia, może później ubiegać się o zwrot kosztów leczenia od instytucji ubezpieczenia zdrowotnego (NFZ), przedstawiając w późniejszym terminie dokument ubezpieczenia.
10. W przypadku pracowników, za których nie opłacano regularnie składki zdrowotnej, ewentualne  koszty leczenia pracownika poniesie pracodawca.
11. Brak dokumentu potwierdzającego uprawnienia do świadczeń zdrowotnych nie może być powodem odmowy udzielenia świadczenia lub obciążenia pacjenta kosztami leczenia w następujących przypadkach:
nagłego zachorowania,
wypadku, urazu lub zatrucia,
stanu zagrożenia życia lub porodu.
12. Dowód ubezpieczenia zdrowotnego może zostać przedstawiony przez ubezpieczonego w innym czasie, nie później niż 30 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia o ile pacjent nadal przebywa w szpitalu lub w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia.          

Przedstawione powyżej zasady nie dotyczą dzieci przed ukończeniem 6 miesiąca życia.