Facebook
Facebook
Pomoc_Julcia
Onkologiapila
Onkologiapila
Diamentowe wyróżnienie tzw. Diamond Status dla Oddziału Neurologii, 7.07.2021 r. , 07.07.2021
7 lipca 2021r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Szpitala Specjalistycznego w Pile odbyło się wręczenie diamentowego certyfikatu ESO ANGELS dla  Oddziału Neurologii z Pododdziałem leczenia[...]
Więcej
Certyfikat

Realizowane projekty ze środków UE 2

ZREALIZOWANE PROJEKTY:

1. Szpital Specjalistyczny w Pile zakończył realizację projektu pod nazwą „Przebudowa SOR Szpitala Specjalistycznego w Pile wraz z podjazdem dla karetek oraz doposażeniem w sprzęt medyczny z uwzględnieniem stanowisk do wstępnej intensywnej terapii” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego w zakresie wsparcia istniejących Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych (SOR) ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie) dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem województwa mazowieckiego.

Cel projektu:                   Zwiększenie efektywności i jakości udzielanych świadczeń przez SOR zlokalizowany w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica.

Planowane efekty:           Przebudowa i remont SOR-u w celu przystosowania pod kątem funkcjonalno-użytkowym istniejących pomieszczeń, przebudowa podjazdu dla karetek, doposażenie oddziału w sprzęt medyczny ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk do wstępnej intensywnej terapii, oraz wyposażenie oddziału
w sprzęt socjalno-bytowy i administracyjno-biurowy.  

Wartość projektu: 8 022 637,15 zł.

Kwota dotacji: 5 941 874,73 zł.

 

Wszelkie nieprawidłowości lub nadużycia można zgłaszać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Link do pobrania:

KLAUZULA INFORMACYJNA stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego


2. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

W ramach wielkopolskiego Rgionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytetu V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działania 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie Szpital Specjalistyczny w Pile uzyskał dotację na realizację projektu pod nazwą „Zakup sprzętu i aparatury medycznej warunkiem niezbędnym do podniesienia jakości usług medycznych świadczonych w Szpitalu Specjalistycznym w Pile.”
Kwota dotacji: 2.915.250,00zł
Planowana wartość inwestycji: 3.887.000,0zł
Data podpisania umowy – 22.05.2009r
Nr umowy : UDA-RPWP.05.03.00-30-051/08-00

W wyniku realizacji projektu oddziały szpitalne, komórki diagnostyczne i organizacyjne wzbogacą się o nowoczesne wyposażenie niezbędne do właściwej realizacji diagnostyki i terapii pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Pile.
Zakupione urządzenia medyczne będą użytkowane w następujących lokalizacjach: Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii wraz Blokiem Operacyjnym, Oddział Kardiologiczny, Oddział Okulistyczny, Pracownia Endoskopii, Pracownia RTG oraz Centralna Sterylizatornia.